Autoři: Barbora Baronová, Dita Pepe

Ženy o ženách

790 Kč

 Cena rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2020
     nejlepší práce na FMK UTB za rok 2019

 

 Nejkrásnější české knihy roku 2019
    nominace v kategorii Odborná literatura

 

Publikace Ženy o ženách: Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu se zabývá tvorbou dokumentárního obsahu ženami v českém filmovém a literárním prostředí. Formou rozhovorů zkoumá konkrétní fáze a proměnné tvůrčího procesu žen-dokumentaristek majících odlišné situační, profesní, metodologické, názorové i hodnotové východisko. Rozhovory zahrnuté do této publikace jsou zároveň primárním pramenem poznání analyzovaným Barborou Baronovou v rámci stejnojmenné disertační práce obhajované v prosinci 2019 na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Plná verze disertační práce bude po obhajobě dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.

 

Kniha představuje dvacet osm rozhovorů s dvaceti devíti filmovými a literárními dokumentaristkami tvořícími v Česku. Respondentky přinášejí subjektivní pohled na kontext vzniku díla, osobnost dokumentaristek, záměry a motivace k tvorbě, volbu témat nebo výběr postav. Dále se zabývají vztahy autorek s dokumentovanými osobami, etikou, procesy realizace, důležitými aspekty dokumentární praxe, jako jsou cenzura, angažovanost nebo terapie, také financováním a rolí institucí. V neposlední řadě se věnují tématu žen v kontextu otázek feminismu, genderu, spolupráce, mateřství nebo profesního uplatnění. S ohledem na dobu, kdy rozhovory vznikaly, výpovědi pokrývají zejména období od konce šedesátých let dvacátého století do roku 2019.

 

Rozhovory souboru Ženy o ženách vznikaly v kontextu zatím spíše jen symbolického počtu odborných filmových a literárněvědných publikací, jež se v Česku zabývají dokumentární prací a berou v potaz kategorii genderu. Žádná z nich se dosud nepokusila dát systematičtěji prostor ženám-dokumentaristkám k tomu, aby mohly pohovořit o vlastních přístupech k tvorbě.

 

Podobu výzkumných rozhovorů ovlivnilo jednak to, že jsem sama ženou-dokumentaristkou a témata, která v práci nastoluji, znám osobně a důvěrně. Druhým faktorem majícím na práci vliv byl můj výzkumný pobyt na australské University of New South Wales v Sydney, který redefinoval koncept mého výzkumu a také metodologii. Rozhovory v této knize výstižně charakterizuje termín subjektivita – například ve smyslu kvality, charakteru poznání nebo přístupu k výzkumu. Dialogickým, nehierarchickým vedením rozhovorů jsem výzkumu nabídla třicátý, dokumentující i dokumentární hlas – ten svůj.

 

Metodologicky se práce Ženy o ženách hlásí k feministickým výzkumným přístupům. Při rozhovorech jsem využívala metodu feministického hloubkového rozhovoru, feministické orálněhistorické metody, metody feministického akčního výzkumu a originálních feministických metod, jak je popisují Shulamit Reinharz (1992) a Sharlene Nagy Hesse-Biber (2012, 2014). Výzkumné rozhovory vztahuji také ke konceptu uměleckého výzkumu, jak jej chápe Teemu Mäki (2017).

 

Ženy-dokumentaristky zahrnuté do této publikace splňují dvě podmínky – za prvé se zabývají tvorbou dokumentárního obsahu a za druhé vytvořily alespoň jeden film nebo knihu věnující se ženám nebo tématu týkajícímu se žen. Kniha obsahuje rozhovory s televizní dokumentaristkou Hanou Pinkavovou, filmařkou žijící a tvořící převážně ve Spojených Státech Marií Dvořákovou, umělkyní pracující s deníky Blankou Kirchner, filmovou dokumentaristkou Marikou Pecháčkovou, orální historičkou Pavlou Frýdlovou, spisovatelkou Petrou Dvořákovou, slovenskou filmařkou Zuzanou Piussi, historičkou Blankou Zubákovou, filmovou dokumentaristkou a fotografkou Libuší Rudinskou, literátkou Alenou Wagnerovou, celostní filmařkou, umělkyní a lektorkou v oblasti osobního rozvoje Terezou Tarou, profesorkou historie Danou Musilovou, experimentální dokumentaristkou Martinou Malinovou, autorkou filmových časosběrů Helenou Třeštíkovou, teoretičkou umění Michaelou Peško Banzetovou, filmovou dokumentaristkou Janou Počtovou, autorkou memoárů Dagmar Steinovou, filmařkou Lindou Kallistovou Jablonskou, etnografkou Eleanore Rasmussenovou, aktivistkou a filmovou dokumentaristkou Apolenou Rychlíkovou, autorkou celovečerních filmových dokumentů Olgou Sommerovou, teoložkou a filmařkou Vilou Ježkovou, socioložkou Marcelou Linkovou, režisérkou hraných i dokumentárních filmů Zuzanou Kirchnerovou, fotografkou Gabrielou Kontra a animátorkou Kateřinou Kačerovskou, kritičkou a kurátorkou Zuzanou Štefkovou, novinářkou a spisovatelkou Juditou Matyášovou a žurnalistkou a humanitární pracovnicí Petrou Procházkovou.

 

Součástí projektu Ženy o ženách je také web ww.zenyozenach.cz propojující odbornou vědeckou práci s konkrétními dokumentárními díly, o kterých ženy-dokumentaristky ve výzkumu hovoří.

 

Z důvodu mnohdy osobní povahy rozhovorů jsem se rozhodla nahrávky i jejich transkripce uložit pouze do svého osobního archivu. Rozhodnutí týkající se nakládání se zvukovými nahrávkami v případě zájmu třetí strany je obsahem písemné dohody, kterou jsem se svými respondentkami uzavřela. Rozhovory v této knize uveřejňuji v plném rozsahu, tedy tak, jak byly respondentkami autorizovány. Mluvený jazyk jsem literárně upravila do podoby obvyklé a očekávané u psaného projevu. Všechny rozhovory jsem dodatečně opatřila přesnými odkazy na díla, o nichž autorky hovoří, aby bylo jasné, kterou práci mají na mysli. 

 

  • Text: Barbora Baronová
  • Fotografie: Dita Pepe
  • Knižní design: Adéla Svobodová
  • Překlad: Sylva Ficová
  • Editace a korektury: Kateřina Kadlecová, Eva Vlčková, Veronika Benešová Hudečková
  • Přepisy: Barbora Baronová, Marie Hvozdecká
  • Fotografická spolupráce: Barbora Baronová, Petr Hrubeš, Lukáš Hvozdecký, Ida Pepe
  • Fotografická postprodukce: Radek Typovský
  • Nakladatelská spolupráce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Tisk: